!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vargen 7

Policy medlemsskap

Medlemskap för juridisk peson

 

Enligt 2 kap. 4 § bostadsrättslagen får en juridisk person som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, vägras inträde i föreningen även om övriga förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda. Det innebär att styrelsen kan vägra medlemskap även om stadgarna i och för sig tillåter juridiska personer. Av förarbetena till lagbestämmelsen framgår att anledningen till att styrelsen har givits rätt att vägra en juridisk person medlemskap i föreningen har sin grund i hänsynen till bostadsförsörjningen och till medlemmarnas intressen.

Sedan ett antal år har styrelsen som policy att vid ägarbyte inte bevilja medlemskap i föreningen för juridisk person.