!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vargen 7

Bo i bostadsrätt

Bo i bostadsrätt
Som medlem i bostadsrättsföreningen Vargen7 äger du och de andra medlemmarna tillsammans bostadsrättsföreningens fastighet. Det innebär att medlemmarna via sin styrelse själva bestämmer över förvaltningen av fastigheten och fattar beslut om vilka avgifter som ska betalas till föreningen.
 

Rättigheter och skyldigheter
Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter. Tillsammans bestämmer vi, i enlighet med våra stadgar, om det som gäller för vår förening. Föreningen gagnas av att många engagerar sig och försöker nå lösningar som fungerar för alla. Här på hemsidan finner du föreningens stadgar. Läs dem, de reglerar bland annat förhållandet mellan föreningen och dess medlemmar. 
 

Vem ansvarar för vad?
Styrelsen ansvarar för fastigheternas yttre underhåll (fasader, yttertak, gårdsytor med mera) samt för underhållet av de gemensamma lokalerna (trapphus, tvättstugor, med mera). För närvarande är det Fastighetsägarna Stockholm AB som sköter fastighetsförvaltningen i vår förening. Du har själv ansvar för det inre underhållet i din lägenhet. Byte av spis, kylskåp eller renovering av golv, väggar och tak är exempel på inre underhåll.

 

Andelstal och månadsavgift
De olika bostadsrätterna i föreningen har olika andelstal. Andelstalet beror t.ex. på storleken på lägenheten. Föreningens kostnader fördelas på medlemmarna efter andelstalen. Högre andelstal ger således högre månadsavgift ("hyra").
Månadsavgiften går till bostadsrättsföreningens kapital- och driftkostnader. Kapitalkostnaderna är räntor och amorteringar på föreningens lån. Driftkostnaderna är reparationer, fastighetsskötsel, vatten, värme och så vidare. I månadsavgiften ingår också avsättning för framtida underhåll.
 

Styrelsen
Verksamheten i bostadsrättsföreningen leds av styrelsen, vilken väljs på ordinarie föreningsstämma (årsmöte). Styrelsemöten hålls ungefär 10 gånger per år. Styrelsen består av personer som själva bor i föreningen. Ni kan alltid kontakta styrelsen om ni har några idéer om förbättringar, frågor rörande föreningen eller andra synpunkter. Kontakta valberedningen om du är intresserad av vara med i styrelsen. Styrelsens kontaktuppgifter hittar du uppsatt i trappuppgångarna och på sidan om styrelsen.
 

Valberedning
På stämman utses en valberedning. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (poster i styrelsen, revisorer och valberedning) till vilka val ska förrättas vid stämman. Valberedningen ska också undersöka om samarbetet i styrelsen fungerar på ett bra sätt. Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller om du har ett förslag på en kandidat till ett förtroendeuppdrag, kontaktar du valberedningen.
 

Årsredovisning
När verksamhetsåret är avslutat ska styrelsen avlämna sin berättelse för det gångna året, årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Dessutom innehåller årsredovisningen information om vad styrelsen har gjort under det gångna året och vad styrelsen har för avsikt att arbeta med under de kommande åren. Årsredovisningen granskas av revisor och delas ut innan stämman. De senaste årens årsredovisningar finns att ladda ner på sidan Årsredovisningar.
 

Stämma
Ordinarie föreningsstämma äger rum en gång per år, senast i juni. Vid stämman berättar styrelsen om det gångna årets arbete och lämnar en förvaltningsberättelse samt ett bokslut. På årsmötet väljs styrelseledamöter, revisorer, valberedning m.fl. för kommande år. Stämman är en möjlighet för dig som medlem att få en bra bild av och lämna synpunkter på verksamheten. Om du vill att ett ärende ska behandlas på stämman ska detta anmälas till styrelsen med en skriftlig motion senast den 1 februari eller innan den senare tid som styrelsen bestämmer. Det är bara medlemmar som får rösta på stämman. För att få rösta måste du dessutom ha betalat dina månadsavgifter. Även om du innehar flera bostadsrätter har du endast en röst. Äger du bostadsrätten tillsammans med någon annan har ni tillsammans en röst. Om du inte kan närvara på stämman kan du låta ett ombud närvara i ditt ställe. Som ombud kan du välja din make, registrerad partner, sambo, ett syskon, en förälder eller ett barn. En annan medlem i föreningen, t. ex. din granne, kan också vara ombud för dig. Man kan bara vara ombud för en person. På stämman ska ombudet visa upp en fullmakt som är daterad, högst ett år gammal och undertecknad av båda parterna. Du har också rätt att ta med dig ett biträde till stämman. Biträde kan vara någon av de personer som du också kan välja som ombud. Protokollet från stämman ska hållas tillgängligt senast tre veckor efter stämman om du som medlem vill ta del av det.
 

Extrastämma
En extrastämma kan hållas när styrelsen anser att det finns skäl till det eller då det skriftligen begärs av en revisor eller 10% av samtliga röstberättigade. På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.